Kathleen Patricia James, James Douglas Reid enter pleas at Temora Local Court